СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


20.03.2020 > Доставка на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение, Сключени договори с издателства - 10.04.2020 г.
19.12.2019 > Доставки на подкрепителна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново, Документация, Информация за удължаване на срок за получаване на оферти, Протокол, Договор

15.08.2019 > Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко", Обявление за процедура, Заповед за избор на заявител

23.04.2019 > Доставка на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение
20.02.2019 > Доставки на подкрепителна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново, Решение и приложения, Съобщение, Протокол
08.01.2019 > Обществена поръчка за договаряне без обявление: Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Емилиян Станев", Решение за публикуване
03.08.2018 > Избор на доставчик на компютърна техника, Обява и приложения, Протокол
26.07.2018 > Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от 3 и 7 клас при Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение, Договор
01.06.2018 > Покана за представяне на оферти завъзлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на роботи по проект: "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020" при условията и реда на глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, Обява и приложения, Протокол
23.04.2018 > Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Приложения и указания, Информация по чл. 44 от ЗОП 02.05.2018 > Удължаване на срок за събиране на оферти
05.04.2018 > Събиране ценови предложения за транспортна услуга, Обява
27.03.2018 > Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Решение
23.03.2018 > Доставка на оборудване за училищни кабинети по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява и приложения, ПриложенияИнформация по чл. 44 от ЗОП, 30.03.2018 > Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 18.04.2018 > Протоколи 04.05.2018 > Протокол телескоп, Протокол микроскоп
23.03.2018 > Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява и приложения, Информация по чл. 44 от ЗОП, 30.03.2018 > Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Протокол от заседание на комисията
23.03.2018 > Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Документи и приложения, Информация по чл. 44 от ЗОП, 18.04.2018 > Общ протокол-РС, Протокол позиция 1, Протокол позиция 2, Протокол позиция 3, Протокол позиция 4 02.04.2018 > Протокол позиция 3 - окончателен 17.05.2018 > Сключен договор 3D принтер 18.05.2018 > Договор МФУ
14.03.2018 > Обществена поръчка: Доставка на роботи по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020“, Обява, Приложения и договор, Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
14.03.2018 > Обществена поръчка: Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020, Обява, Приложение-1, Приложение-2, Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
Обществена поръчка за договаряне без обявление: Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Емилиян Станев", Решение за публикуване, Договор, Резултати от процедура
Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката" при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки", Указания и приложения, Протокол, Договор
Решение за обществена поръчка с предмет : "Доставка на учебници по английски език за шести клас, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор"
Решение за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници за втори и шести клас за учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор
Решение за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по обособени позиции, Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.39, ал.1 ППЗОП, Договор, Договор Просвета, Договор Анубис, Договор SANPro, Договор Юниверс, Договор Слово, Договор Бит и техника, Договор Колибри, Договор Архимед
Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас.> Документация, ОбяваСъобщениеПротокол от разглеждане и оценяване на офертитеДоговорИнформация за извършено плащанеПлащане-02Плащане-03Плащане-04Плащане-05
Доставка на природен газ: Решение за откриване на процедураДоговор
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2016/2017г. за учениците от 1-ви до 7-ми клас на  СОУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново. > Документация и покани до издателства
Договори с издателства: Анубис, Бит и техника, Просвета-София, S.A.N.Pro, Слово, Юнивърс
Доставки на пакетирани закуски, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново по програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката > Указания, Публична покана, Приложения във Word формат, Протокол, Договор, Плащане-01.2016, Плащане-02.2016,Плащане-03.2016Плащане-04.2016Плащане-05.2016Плащане-09.2016Плащане-10.2016Плащане-11.2016, Плащане-12.2016

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: Доставка на компютърна техника > Документация, Публична покана, Приложения във Word формат, Протокол ИКТ, Договор за 40 лаптопа, Информация за плащане, Договор "Темпус", Приложение 1а, Плащане 3 лаптопа

Обществена поръчка за договаряне без обявление "Доставка на природен газ за нуждите на СОУ "Емилиян Станев" > Решение за публикуване, Договор за разпределение и снабдяване с природен газ, Плащане-11.2015, Плащане-12.2015, Плащане-01.2016, Плащане-02.2016, Плащане-03.2016, Плащане-04.2016, Плащане-10.2016, Плащане-11.2016, Плащане-12.2016, Плащане-1.2017, Плащане-3.2017, Плащане-4.2017

Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка > Договаряне и доставка на учебници и учебни помагала: Доклад за дейността на комисия, Протоколи от договаряне с издателства, Договори с издателства, Плащане на издателства

Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка > Договаряне и доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015-2016 г.

Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново > 29.12.2014, Приложение, Публичнапокана в АОП, Протокол, Заявление от Поли 2014 ЕООД, Договор за изпълнение на поръчката, Информация за изпълнение на доставка за м. март, Плащане за м.априлПлащане за м. май ,  Плащане за м. октомври, Плащане за м. ноември, Плащане за м. декември, Плащане за м. януари

Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на  СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново > 11.12.2014, Приложения, Публична покана в АОП, Протокол

Публична покана за избор на доставчик на компютри по програма на МОН "ИКТ в училище" - 27.10.2014 г. > 27.10.2014, Приложения, Протокол от разглеждането и оценяването на офертите, Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на компютърна техника за нуждите на СОУ "Ем. Станев"
Информация за изпълнение на доставката

Доставка на закуски за І - ІV клас > 12.12.2013
Доставка на учебници за 2013-2014 > 10.05.2013-1 и 10.05.2013-2
Покана за обществена поръчка > 13.11.2012