СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

СУ „Е.Станев“ участва в проекта като възложител на обучения по Дейност 1.


Продължителност на проекта: 36 месеца в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 911 123 лева.
Целева група: педагогически специалисти, които през периода на проекта работят в системата на образованието.

От 5 до 7 юли 2019 година в град Пловдив бяха обучени 37 учители на тема: „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за децата в мрежата“. Темата бе преценена като изключително важна от целия педагогически екип предвид резултатите от проведената сред учениците анкета за идентифициране на училищния тормоз.